Privacyverklaring

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.
 

Op grond van deze wet heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene, van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Ons contactformulier en het gebruik van cookies op deze website


Ik neem de privacy van mijn websitebezoekers heel serieus. De via het contactformulier verstrekte persoonlijke gegevens zal ik dan ook nooit aan derden doorgeven of verkopen.
Persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld e-mailadressen, die op het algemene contactformulier wordt vermeld, worden door ons alleen gebruik om contact met u op te nemen en worden niet in bestanden vastgelegd. We doen dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij registreren gegevens over het gebruik van deze website en gebruiken daarvoor alleen technische en functionele cookies voor het gebruik van Google Analytics. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen aan de wensen van de gebruiker.
Het gaat daarbij om:
* bezoekersaantallen;
* bezochte pagina's;
* eigenschappen van de gebruikte apparaten (wel/niet mobiel) en
   de gebruikte webbrowsers.

Gegevensverwerking in mijn praktijk


1. Wettelijke informatieplicht voor patiŽnten en toestemming voor behandeling
2. Klachtenafhandeling
3. Uw privacy
4. Privacy verklaring van de praktijk
5. TOESTEMMINGSVERKLARINGSFORMULIER

1. Wettelijke informatieplicht voor patiŽnten en toestemming voor behandeling
     Wat zegt de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)?


De arts heeft de plicht de patiŽnt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk te informeren over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en de ontwikkelingen betreffende het onderzoek, de behandeling en zijn gezondheidstoestand.

Bij het invullen aan deze informatieplicht moet de arts zich volgens de WGBO en gerechtelijke uitspraken laten leiden door:

- wat de patiŽnt redelijkerwijze dient te weten over de aard en
   het doel van de noodzakelijk geachte medische verrichting
- de te verwachten gevolgen
- de risicos voor de gezondheid van de patiŽnt
- de alternatieve onderzoeks- of behandelingsmethoden
- de vooruitzichten met betrekking tot de gezondheid

Bij het afsluiten van de intake zullen bovenstaande zaken besproken zijn en vragen wij om uw ondertekening van de toestemmingsverklaring (zie onderaan deze pagina). Deze verklaring is als PDF te downloaden en eventueel te printen, zodat u haar nog eens door kunt lezen.

2. Klachtrecht


Indien u een klacht heeft over bejegening, (be)handelwijze, financiŽle kwesties e.d., verzoek ik u hierover met mij te spreken, zodat het probleem uit de wereld kan worden geholpen. Vaak zal het om een misverstand gaan.
Zie verder de pagina klachtenafhandeling.

3. Uw privacy
 

Ik stuur vaak bericht naar uw huisarts dat u bij mij in behandeling bent gekomen. Uiteraard vraag ik hiervoor uw toestemming.

Het BSN nummer wordt in de toekomst ook gekoppeld aan het landelijk elektronisch patiŽnten dossier (EPD). Er bestaan echter geen plannen om de gegevens van onze praktijk aan het EPD systeem te koppelen. U hoeft dus geen stappen te zetten om de toegang tot uw gegevens te regelen of te blokkeren. Onze praktijk is niet aangesloten op het landelijk Elektronisch PatiŽnten Dossier (EPD). Er kan echter wel via onze berichtgeving aan uw huisarts of andere zorgverleners informatie in uw EPD terecht komen. Hier hebben wij geen invloed op. De gegevens op de nota zijn verplicht gesteld door de ziektekostenverzekeraar, ministerie van Volksgezondheid resp. de Belastingdienst. Hierop hebben wij geen invloed.

Inzien dossier
Het medische dossier bevat alle informatie en aantekeningen over de gezondheidsproblemen waar de patiŽnt zijn of haar arts dan wel een medisch specialist voor bezocht heeft. U kunt ook verzoeken bepaalde delen van het dossier te (laten) verwijderen dan wel niet ter inzage van derden te laten komen. Als u in onze praktijk staat ingeschreven, kunt u voor inzage in uw medisch dossier via de assistente een afspraak maken.

Inzage medisch dossier door derden
Dit is al lang mogelijk indien de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek doet naar de kwaliteit van de zorgverlening. Daarnaast hebben zorgverzekeraars soms het recht op inzage. Op dit moment is ook het wetsontwerp voor de ‘sleepwet’ die inzage door de veiligheidsdiensten in gegevens die op internet staan bij de Eerste Kamer. Tot nu toe is in onze praktijk nooit inzage verleend aan inspectie of een zorgverzekeraar.

4. Uw persoonsgegevens en uw privacy in mijn praktijk


Waarom verwerkt onze praktijk persoonsgegevens?
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Wat zijn de plichten van de praktijk?
van Dinteren, artsenpraktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Welke gegevens verzamelen we van u?
• NAW gegevens
• BSN nummer
• Geslacht
• Geboortedatum
• Telefoon
• Mailadres
• Medische gegevens
• huisarts

Voor welk doel worden uw gegevens verzameld?

• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   o voor zorgverlening;
   o voor doelmatig beheer en beleid;
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u
   verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder
   of via onze website.
• Alle medewerkers binnen de artsenpraktijk van Van Dinteren hebben zich verplicht
   om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor
   goede zorgverlening.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 15 jaar vanaf het 18e levensjaar.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een
   ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het
   overdragen van uw gegevens naar een andere praktijk (dataportabiliteit)
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
   mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen.
   Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens
   voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een
   wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan
   uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens
   te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per telefoon of mail kenbaar maken aan de artsenpraktijk van Van Dinteren. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). U vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiŽnt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiŽnt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener. U kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij u tekent voor ontvangst. Uitvoering van uw rechten is kosteloos, tenzij uw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

De medewerkers van Dinteren, artsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).

Uitwisseling gegevens
Artsenpraktijk Van Dinteren wisselt medicatiegegevens uit met uw apotheek en (met uw toestemming) uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieŽn. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.

Overdracht van uw dossier
Wanneer u een nieuwe arts kiest, kunt u uw arts vragen om uw dossier aan u ter beschikking te stellen.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of over onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts hierover graag met u in gesprek.

5. TOESTEMMINGSVERKLARINGSFORMULIER

Zoals in het begin gemeld heb ik de de plicht de patiŽnt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk te informeren over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en de ontwikkelingen betreffende het onderzoek, de behandeling en zijn gezondheidstoestand.

Bij het afsluiten van de intake zal alles besproken zijn en vraag ik om uw ondertekening van de toestemmingsverklaring waarin bovenstaande tekst is opgenomen. Deze Toestemmingsverklaring is in PDF vorm beschikbaar en kunt u hieronder downloaden en eventueel printen.
"Toestemmingsverklaring (Informed Consent met Privacy verklaring) Praktijk A. van Dinteren"